Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 420 

 

 

Ahall 04.12.2023 § 420  

3731/02.02.00/2023  

 

 

 Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

 

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa pitkäaikaisen lainan, jos valtioneuvosto on antanut siihen valtuuden. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosasta on ilmettävä hyvinvointialueen investointien lisäksi hyvinvointialuekonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit ja sen on perustuttava hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset ministeriöt ovat hyväksyneet siten kuin siitä erikseen säädetään.

Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Perhe- ja  vammaispalveluiden, yleisten palveluiden, ikääntyvien palveluiden sekä kokonaisturvallisuuden lautakunnat ovat käsitelleet taloussuunnitelmaesitykset 2024 – 2026.

 

Perhe – ja vammaispalveluiden toimialalle on lisätty määrärahoja   750.000 € aluehallituksen 2.10.2023 antamaan raamiin nähden. Määrärahan lisäys kohdistuu ilmaiseen raskauden ehkäisyyn 300 000 €,  vammaisten omaishoidon tukeen 350 000 € sekä omaishoidon vapaiden jäjestämiseen laitoshoidon ostoina 100 000 €.

 

Ensihoidon sijoittuminen hyvinvointialueen organisaatiossa ja budjetissa ratkaistaan vuoden 2024 alkupuolella, jolloin tarkastellaan myös pelastustoimen ja turvallisuuden sekä yleisten palveluiden toimialan budjettikokonaisuutta.

 

Strategia-  ja konsernipalvelujen toimialat (konsernihallinto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä strategia – ja kehittämispalvelut) ovat myös jättäneet talousarvioesitykset.

Esityslistan liitteenä:

-          Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

 

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

 

Talousarviolla edistetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa sekä palveluiden integraatiota.

 

Toimivallan peruste hallintosääntö 35 § kohta 3

 

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

 

Päätösehdotus Aluehallitus päättää aloittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 käsittelyn ja sitä jatketaan aluehallituksen 21.12.2023 kokouksessa.

 

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että:
- Leila Pekkanen liittyi kokoukseen klo 11.05 asian käsittelyn aikana.
- Karoliina Partanen poistui kokouksesta klo 12.05 asian käsittelyn aikana
- Markku Rossi ja Laura Meriluoto poistuivat kokouksesta klo 13.02
- Kokoustauko klo 13.02-13.40
- Antti Hedman poistui kokouksesta klo 14.00 asian käsittelyn aikana
- Markku Siponen poistui kokouksesta klo 14.09 asian käsittelyn aikana
- Minna Mykkänen poistui kokouksesta klo 14.30 asian käsittelyn aikana
- Marena Paahto poistui kokouksesta klo 14.33 asian käsittelyn aikana

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47.